Økt bærekraft og bedret dyrevelferd

Økt bærekraft og bedret dyrevelferd

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Verdens matproduksjon har utfordringer knyttet til alt fra overfiske, ensretting og Co2-utslipp til dyrevelferd, antibiotikabruk og sprøytemidler. MENY utfordrer leverandører, myndigheter og oss selv for å sikre kontinuerlige forbedringer på disse områdene.

Allerede i 1935 fikk Norge sin første dyrevernlov. Siden da har loven blitt revidert flere ganger og I 2010 kom en ny, styrket Lov om dyrevelferd. Loven slår blant annet fast at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. 

Vi i MENY ønsker å være en viktig bidragsyter til at Norge når målene i handlingsplanen for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring. De siste årene har vi derfor gått inn for å sikre et tettere samarbeid med alle våre leverandører av fjærkre. Dette har vi gjort ved å knytte oss til leverandører som Gårdsand og Kyllinggården. Disse leverandørene stiller strenge krav til sine produsenter når det gjelder dyrevelferd og fôr. Fôret til Gårdsand er lokalprodusert og fritt for tilsetningsstoffer som narasin og andre medisiner. 

Kyllinggården er MENYs hovedleverandør av kylling. I likhet med Gårdsand stiller de strenge krav til gårdene de samarbeider med. Hos alle de 82 gårdene som leverer kylling får kyllingen fôr uten narasin. I husene der kyllingen oppholder seg, er det sørget for kasser som skal gi hvileplass og stimulere til mer bevegelse. Flisballer skal stimulerer kyllingenes søke- og hakketrang, og torvhauger gir ekstra gode forhold for kyllingens naturlige behov for strøbading.  

Ler mer om Kyllinggården her