Salgsbetingelser - netthandel for bedrift

Meny Netthandel for bedrift er et tilbud til privatpersoner som ofte handler på vegne av bedrift eller organisasjon, og som derfor trenger bedriftens eller organisasjonens navn og organisasjonsnummer på kvitteringen.

Dersom du ønsker en tradisjonell bedriftskonto der bedriften er avtalepart, se www.eureca.no.

1. Generelle betingelser

Ved kjøp av varer i Meny Netthandel for bedrift aksepterer Kjøper samtidig våre til enhver tid gjeldende bruker- og salgsbetingelser. Merk at vilkårene kan endres.

2. Partene

Selger:

Meny AS, org.nr 977066727

Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon 22 56 35 00

E-post: bedrift@meny.no

Kjøper:

Kjøper er en privatperson over 18 år, som kjøper varer av Selger på vegne av en bedrift eller organisasjon, og betegnes i det følgende som «Kjøper».

Det er Kjøper som oppretter en kundekonto hos Meny Netthandel for bedrift, og er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon oppdatert.

3. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Meny Netthandel for bedrift er regulert i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Alle reklamasjoner skal være Meny AS i hende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, men reklamasjonsfristen for å reklamere vil aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da Kjøper oppdaget mangelen. Dersom Kjøper ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Husk at matvarer ofte vil ha en annen forventet holdbarhet enn andre varer. Selv om reklamasjonsfristene er overholdt, så må det foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt. For mer informasjon, se forbrukerkjøpsloven § 27.

Kjøper plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til Kundeservice/Meny AS via tilbakemeldingsskjemaet på ordren. Link til ordre finner Kjøper i SMS mottatt da varene ble plukket, men Kjøper kan også finne linken via «min ordrehistorikk» i nettbutikken. Inne på den aktuelle ordren ligger link til skjema som fylles ut og sendes inn.

4. Angrerett

Meny AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder. Dette vil gjelde varer som skal oppbevares kjølt eller fryst, da vi ikke kan garantere for oppbevaring av varen etter at vi har levert til kunde.

I henhold til angrerettloven § 22 gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

* levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, som for eksempel alle kjøl- og frysevarer, § 22 b);

* levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, § 22 g);

* tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (dvs. MENY) om å besøke forbrukeren, § 22 i);

* levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på, § 22 j);

* levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, § 22 k);

* transport av varer når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester, § 22 m).

For å benytte seg av angreretten, må Kjøper varsle Meny AS på en utvetydig måte via brev eller e-post: Meny AS, Postboks 380 Skøyen, 0213 Oslo eller kontakt oss her. Kjøper kan bruke vedlagte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kjøper sender meldingen om at Kjøper vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kjøper angrer kjøp av varer, skal Meny AS tilbakebetale alle betalinger Meny AS har mottatt fra Kjøper, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at Kjøper har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Meny AS tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Meny AS mottar melding om Kjøper sin beslutning om å gå fra denne avtalen. Meny AS foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kjøper uttrykkelig har avtalt noe annet med Meny AS. I alle tilfeller vil Kjøper ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Meny AS kan holde tilbake tilbakebetalingen til Meny AS har fått varene tilbake eller til Kjøper har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kjøper må returnere varene eller levere dem til butikken der varene ble bestilt uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Kjøper underrettet Meny AS om at Kjøper ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom Kjøper sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kjøper må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250. Kjøper er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

5. Kjøper sine plikter

Kjøper er ansvarlig for alle kjøp som foretas gjennom kontoen. Varemottak- og henting skal skje ved første kontaktpunkt dersom ikke annet er avtalt. Det er Kjøper sitt ansvar å kontrollere mottatte varer og signere for mottak. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Meny AS etter rutine beskrevet i kapittel 3. Reklamasjon.

Kjøpers ansvar for mottak av varer bestilt gjennom Meny Netthandel for bedrift

Sjåføren ringer Kjøper en (1) gang på det oppgitte telefonnummeret ved ankomst til avtalt leveringssted dersom det ikke er noen tilstede. Sjåføren og Kjøper kan da avtale å sette igjen varene utenfor døren på Kjøper sitt ansvar. Dersom sjåføren ikke får tak i Kjøper vil varene bli satt igjen utenfor døren (forutsatt at noe annet ikke er forhåndsavtalt). Når varene settes hos Kjøper, skal de anses levert i henhold til forbrukerkjøpsloven § 7. Aldersbestemte varer må tas med tilbake til butikk. Kjøper belastes for ordren, unntatt verdien av aldersbestemte varer. Aldersbestemte varer vil da bli fjernet fra bestillingen. Meny AS tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Dersom varene ikke kan settes igjen ved døren til Kjøper, må varene tas med tilbake til butikk.

Dersom ordren eller deler av den tas med til butikk, kan kunden plukke opp varene der inntil et døgn beregnet fra sluttidspunkt av det avtalte leveringstidsrommet, men kjøl og frys kasseres da Meny AS ikke lenger kan garantere for kvaliteten på disse varene.

6. Melding til bedrifter om tilbaketrekking av produkter kjøpt på nett

For å sende melding om produkter som skal trekkes tilbake, må vi benytte opplysningene om bedriftens kontaktperson. For tilbaketrekkingen har NorgesGruppen ASA og Meny AS felles behandlingsansvar. NorgesGruppen ASA har ansvar for forarbeidet og å sende ut meldinger til kontaktpersonene i berørte bedrifter. Meny AS har ansvar for å gjøre tilgjengelig opplysninger om kjøp og bedriftskontakt, og er avsender av meldingene. Har du spørsmål om personvern ved ordningen, kan du kontakte personvern@norgesgruppen.no / nettside@meny.no

7. Leverandørinformasjon ved betaling med faktura

Vi benytter oss av Walley som partner for betaling med faktura. Leverandørinformasjonen til Walley er
Walley
556597-0513
Adresse:
Lilla Bommens Torg 11
Box 11914, 404 39 Göteborg
IBAN: NO6260210745583

 

8. Ansvar for ekstraordinære forhold

Meny AS er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Meny AS kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor Meny AS sin kontroll, og som Meny AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Meny AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Meny AS sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr. 34.

9. Immaterielle rettigheter

Meny AS med logo er et registrert varemerke.

Alt innhold på disse nettsidene er Meny AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Meny AS.

10. Force majeure

Er Meny AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MENY fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

11. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot MENY ved sitt alminnelige verneting, som normalt er der forbrukeren har bopel.